Fertirigacija ili prihrana vodotopivim gnojivima

PRIMJENA  VODOTOPIVIH GNOJIVA  U SUSTAVIMA ZA NAVODNJAVANJE KAP PO KAP

Fertirigacija ili prihrana vodotopivim gnojivima  je postupak dodavanja organskih ili  mineralnih hranjiva  biljkama putem  sustava za navodnjavanje. Za pravilan rast i razvoj biljaka bitno je precizno doziranje vode i hrane , ovisno o potrebi za određenu fazu rasta i razvoja biljke .

Postoji nekoliko različitih sustava za fertirigaciju, ali je osnova svih ovih sustava da se voda u kojoj su otopljene  hranljive tvari ( makro i mikro elementi ) crpi iz rezervoara pumpom i cijevima distribuira do kapaljki koje svakoj biljci daju istu količinu hranjiva.  Na sustav se ugrađuju injektori , kao što su ventury cijevi ili dozatori- pumpe koje crpe vodu iz posude s hranjivom otopinom  u kojoj je otopljeno vodo-topivo gnojivo, miješaju koncentriranu otopinu sa vodom iz glavnog voda i pravilno dovode hranjivu otopinu do svake biljke.

PREDNOST OVOG NAČINA PRIMJENE

Hranjive elemente neophodne za pravilan razvoj biljka unosimo direktno u zonu intenzivnog razvoja korjenova sustava.
Osim hranjiva ovim načinom mogu da se distribuiraju sredstva za zaštitu biljaka i sredstva za poboljšanje kvaliteta vode za navodnjavanje.
Za aktiviranje ovih uređaja nije potrebna dodatna energija već koriste postojeći pritisak vode u sustavu za navodnjavanje.

JEDNOSTAVNOST PRIHRANE VODOTOPIVIM GNOJIVIMA – FERTIGACIJA

Ono što je neophodno,  je da hranjive materije  budu otopljene u vodi i to do određene koncentracije tako da budu lako dostupne uređajima za fertirigaciju. Postoji mogućnost automatizacije ovih uređaja, te tada nije neophodno fizičko prisustvo radnika  dok traje fertirigacija.  Uređaji su napravljeni od kemijski otpornih materija tako da ne postoji opasnost od  oštećenja prilikom korištenja različitih vodotopivih gnojiva ili sredstava za zaštitu bilja. Uređaji su mali tako da ne zauzimaju puno prostora. Oprema može biti  montažno- demontažna , pa se može koristiti na više lokacija u toku jedne sezone. Uređaji su laki za montažu i uporabu . Od uređaja za fretigaciju najčešće se koriste

 1. Ventury cijevi
 2. Dozatori
 3. Fertigacijski rezervoari
 4. Sustavi za automatsko doziranje hranjiva

Primjena prihrane vodotopivim gnojivom putem sistema za navodnjavanje „kap po kap“

Prihrana vodotopivim gnojivom ili fertirigacija je: postupak dodavanja organskih ili mineralnih gnojiva biljkama putem sistema za navodnjavanje. Za pravilan rast i razvoj biljaka bitno je precizno doziranje vode i hrane,  ovisno o vrsti i fazi rasta i razvoja biljke.

Prihrana vodotopivim gnojivom – načini

Postoji nekoliko različitih načina prihrana vodotopivim gnojivom , ali je osnova svih sistema da se voda u kojoj su otopljene hranljive tvari,  hranjiva otopina, pomoću pumpe cijevima transportira do kapaljki koje raspoređuju svakoj biljci istu količinu hranjive otopine. Sistem za prihranu vodotopivim gnojivom može biti pomoću Venturijeve cijevi- injektora ili dozatora  hidro pumpe,  koje usisavaju koncentriranu hranjivu otopinu, miješaju  je u određenom omjeru sa čistom vodom i transportiraju se do biljke. Omjer koncentrirane hranjive otopine i čiste vode možemo prilagođavati po potrebi,  ovisno o vrsti, fazi razvoja i rasta biljke te potrebama za hranjivom.

Ovim načinom elemente neophodne za razvoj i rast biljaka unosimo direktno u zonu  korjenovog sistema.

Osim navodnjavanja vodotopivim gnojivom hranjivih tvari s makroelementima i mikroelementima ovim načinom mogu se dodavati i  sredstva za zaštitu bilja: insekticidi, fungicidi i dr.

Za uređaje nije potrebna dodatna električna energija jer koriste energiju vode iz pritiska  u sistemu za navodnjavanje.

Hranjive tvari kod navodnjavanja vodotopivim gnojivom

Dušik se najčešće koristi  kao hranjiva tvar kod navodnjavanja vodotopivim gnojivom
Druge hranjive tvari koje se koriste su nitrat, amonij, urea, fosfat, kalij.

Određivanje hranjivih tvari koja se koristi za navodnjavanja vodotopivim gnojivom

Analiza plodnosti tla se koristi kako bi se utvrdilo koji je od  hranjivih tvari bi trebalo koristiti

Prednosti navodnjavanja vodotopivim gnojivom:

 • Povećan dotok hranjivih tvari biljkama
 • Ravnomjerno rasprostranjivanje gnojiva
 • Smanjena gubljenje gnojiva u podzemne vode
 • Manja potrošnja vode, jel biljka kod navodnjavanja vodotopivim gnojivom hranjive tvari drži na korijenu
 • Sami birate kada želite koristiti navodnjavanje vodotopivim gnojivom

Nedostaci navodnjavanja vodotopivim gnojivom:

 • Gubitak tlaka u sustavu navodnjavnja
 • Ograničeni kapaciteti gnojiva

 

Za navodnjavanje vodotopivim gnojivom
najčešće se koriste dozatori i ubrizgivači (injektori)

A za vodotopiva gnojiva pogledajte ovdje